Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Tribina s katehezom za odrasle – sakrament euharistije

U ponedjeljak, 13. siječnja 2014. godine, u dvorani svetoga Franje na Svetom Duhu u Zagrebu održana je četvrta Tribina s katehezom za odrasle u ovoj pastoralnoj godini pod nazivom Sakrament euharistije. Voditelj tribine je prof. dr. fra Ivan Karlić.

Na samom početku kateheze fra Ivan je prisjetio slušatelje da je sve sakramente ustanovio sam Isus Krist, pa tako i euharistiju. Sakrament euharistije zauzima posebno mjesto u životu Crkve koja ne može živjeti bez euharistijskoga slavlja. Bez euharistije nema Crkve. Već na samom uvodu spomenuto je različito nazivlje za euharistiju. Iako se u našem narodu uvriježio naziv misa, euharistija zapravo znači zahvaljivanje, pojasnio je dr. Karlić.

U prvom dijelu kateheze, u  kojem je prof. Karlić govorio o euharistiji u Novom zavjetu, objasnio je važnost razumijevanja židovske Pashe u kršćanskom shvaćanju euharistije. Pashom se slavi izlazak izraelskog naroda iz ropstva. Ona nije samo puko sjećanje na minuli događaj već uprisutnjenje povijesnog događaja. Jasno je da je sam Isus Krist slavio Pashu sa svojim učenicima. Iako je i prije blagovao s različitim ljudima, na Posljednoj večeri događa se nešto posebno. Fra Ivan je pojasnio da euharistija nije samo puki spomen na Isusov život, žrtvu i smrt već istinski spomen-čin. Prof. Karlić je detaljno objasnio ustanovljenje same euharistije u kojoj je Isus Krist stvarno prisutan. Povezujući događaj Posljednje večere i život prve Crkve, jasno je da Crkva ostaje vjerna Kristovu nalogu. Prva Crkva slavi lomljenje kruha i sastaje se prvog dana u tjednu – nedjeljom, istaknuo je dr. Karlić. Pri kraju prvog dijela kateheze spomenut je Pavlov nauk o euharistiji koja je prava hrana naroda Božjega.

U drugom dijelu kateheze fra Ivan je donio pregled povijesnog razvoja euharistije. Od samih početaka euharistija je bila zajedničko slavlje koje je vremenom oblikovano. Prvih šest stoljeća je vrijeme najvećeg razvoja euharistijske liturgije. Znatne promjene nastaju u IV. st., kada kršćani dobivaju slobodu ispovijedanja vjere, a euharistija se počinje slaviti u prostranim bazilikama. Crkveni oci često pišu o euharistiji u kojoj je stvarno prisutan Krist. Euharistija je stvarno zajedništvo s Isusom Kristom. Dr. Karlić je spomenuo i srednjovjekovne polemike o stvarnoj Kristovoj euharistijskoj prisutnosti. Uvođenjem pojma transupstancijacije riješene su određene dileme zato što u euharistiji kruh i vino postaju pravo tijelo i krv Isusa Krista. Ovim pojmom se pokušalo objasniti veliku tajnu naše vjere. Spomenut je i nauk reformatora koji se bitno razlikovao od katoličkog. Pri kraju kateheze fra Ivan je progovorio o dekretima Tridentskog sabora kojim se jasno određuje nauk Katoličke crkve o euharistiji u kojoj je Isus Krist istinski, stvarno i supstancijalno prisutan. Euharistija je nekrvna i prava žrtva u kojoj možemo blagovati Tijelo Kristovo. Misna žrtva je posadašnjenje, spomen i primjena žrtve križa.

Prof. Karlić je na samom kraju kateheze najavio nastavak govora o euharistiji i na slijedećoj tribini koja će se održati 10. veljače 2014. godine.

Milan Gelo